Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 29

 

 

ЗАСЕДАЊЕ ПРЕДСЕДНИШТВА МЕЂУНАРОДНОГ КОМИТЕТА СЛАВИСТА

 

 

 

У Бу­ку­ре­шту се 23. и 24. сеп­тем­бра 2016. го­ди­не са­ста­ло про­ши­ре­но пред­сед­ни­штво Ме­ђу­на­род­ног ко­ми­те­та сла­ви­ста. На за­се­да­њу је би­ло ре­чи о ор­га­ни­за­ци­ји XVI Ме­ђу­на­род­ног кон­гре­са сла­ви­ста, ко­ји ће се у ав­гу­сту 2018. го­ди­не одр­жа­ти у Бе­о­гра­ду. Ср­би­ју су пред­ста­вља­ли чла­но­ви Ор­га­ни­за­ци­о­ног ко­ми­те­та кон­гре­са: проф. др Бо­шко Су­вај­џић, пред­сед­ник Ме­ђу­на­род­ног ко­ми­те­та сла­ви­ста, проф. др Љи­ља­на Ба­јић, проф. др Пе­тар Бу­њак, проф. др Вељ­ко Бр­бо­рић и проф. др Рај­на Дра­ги­ће­вић. Срп­ски пред­став­ни­ци оба­ве­сти­ти су пред­сед­ни­штво МКС-а о при­пре­ма­ма кон­гре­са. Пред­сед­ни­штво је усво­ји­ло 30 те­мат­ских бло­ко­ва од укуп­но 53, ко­ли­ко их је би­ло при­ја­вље­но. Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa