Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 29

 

 

Ђ­ор­ђе ­Р. От­а­ше­­в­ић ­(Беог­рад­)

­

ПРИ­Л­ОЗ­­­­И ­­­­ЗА­ ГР­АЂ­У­­ ЛЕКСИ­­К­О­­ЛОШ­КЕ­

И ­МЕТАЛЕК­СИ­КОГРАФ­СК­Е Б­ИБЛИОГРАФИЈЕ (11)

 

 

Maček Dora: A Vignette on Canadian Fish Names.  Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (1991), str. 77–83.

Magner F. Thomas: Sexist and Non–sexist Usages in the English Language.  Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (2004), str. 271–282.

Majetić Senka: Leksikologija i leksikografija: Komparativni pristup. Filologija 53 (2009), str. 93–104.

Majtán Milan: Adjektivum – zázrívý – proprium Zázrivá v slovenčine.  Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 335–338.

Malić Dragica: Od rječnika prema tekstu (u Sabranim djelima Marka Marulića).  Colloquia Maruliana 16 (2007), str. 173–200.

Malić Dragica: Akademijin Rječnik i njegove dopune.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1981), str. 121–139.

Malić Dragica: Osobna imena na putu od Verba seniorum do Žića svetih otaca.  Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 339–354.

Malić Dragica: Rječnik odlomka Korčulanskoga lekcionara.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1994), str. 155–196.

Malić Dragica: Toponimi, ktetici i etnici u Žićima svetih otaca. Folia onomastica Croatica 14 (2006), str. 23–36.

Malnar Marija: Poredbeni frazemi u čabarskim govorima. Filologija 57 (2012), str. 155–173.

Malnar Marija: Somatska frazeologija čabarskih govora.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2011), str. 101–119.

Mamić Mile: Deutsch–slawisches Wörterbuch i Bečki dogovori.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1988), str. 113–118.

Mamić Mile: Hrvatski, srpski i slovenski jezični purizam u rječniku Juridisch–politische Terminologie.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1985), str. 99–107.

Mamić Mile: Hrvatsko vojno nazivlje u rječniku Juridisch–politische Terminologie.  Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 2 (2007), str. 55–60.

Mamić Mile: Juridisch–politische Terminologie „Kamen temeljac književnojezičnog jedinstva hrvatskog i srpskog.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1989), str. 179–186.

Mamić Mile: Medicinsko nazivlje u pravu.  Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 1 (1999), str. 10–12.

Manczak–Wohlfeld Elžbieta: The frequency of English loanwords in written Polish“.  Suvremena lingvistika 1–2 (1996), str. 634–648.

Mandić Živko: Hrvatska imena naseljenih mjesta u Madžarskoj. Folia onomastica Croatica 14 (2006), str. 37–128.

Mandić Živko: Iz antroponimije i toponimije dalmatinskih Hrvata na sjeveru Madžarske. Folia onomastica Croatica 15 (2007), str. 133–171.

Marasović Alujević Marina, Lozić Knezović Katarina: Obalni toponimi otoka Šolte.  Časopis za hrvatske studije 1 (2011), str. 389–443.

Marasović–Alujević Marina: Tragovima Skokovih istraživanja – prilog etimologiji nesonima širega splitskog akvatorija. Folia onomastica Croatica 19 (2011), str. 163–173.

Maresić Jela: Kajkavska dijalekatna leksikografija.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2003), str. 391–406.

Maresić Jela: O transkripciji u kajkavskoj dijalektnoj leksikografiji. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 2 (2014), str. 151–162.

Marković Bojana: Kreativna upotreba frazema i drugih višerječnica u djelima Mladena Kerstnera – mogućnosti i namjere.  Jezikoslovlje 1 (2013), str. 129–159.

Marković Bojana: Pridjevske sintagme tipa gol golcat u jezičnim priručnicima i rječnicima hrvatskoga standardnog jezika i čakavskoga narječja. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 1 (2011), str. 23–38.

Marković Irena: Jezični utjecaji i promjene u suvremenom govoru Zadra.  Croatica et Slavica Iadertina 8 (2013), str. 313–335.

Marković Ivan: Hrvatska apozitivna sintagma i sintaksa imenâ. Folia onomastica Croatica 17 (2009), str. 119–137.

Marković Ivan: O počecima hrvatskoga nogometa. Nova Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu 6 (2012), str. 305–32.

Marković Ivan: O uporabi i značenju imenâ u hrvatskome. Folia onomastica Croatica 19 (2011), str. 175–202.

Marković Ivan: Tri nehrvatske tvorbe: infiksacija, reduplikacija, fuzija.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2010), str. 217–241.

Maroević Tonko: Za svoju dušu, za sve duše (Berezina Matoković – Dobrila, RIČNIK VELOVAREŠKEGA SPLITA, Vlastita naklada, Split 2004.). Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 2 (2005), str. 326–329.

Maslina Ljubičić: Italianismi del francese – francesismi dell’italiano.  Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (2009), str. 301–326.

Mataija Ivica: Promjene imenâ naselja na hrvatskome području u svjetlu administrativnih određenja od 1860. do 1960. godine.  Folia onomastica Croatica 20 (2012), str. 121–149.

Matas Ivanković I.: Četvrti međunarodni leksikološko-leksikografski skup. Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 2 (2006), str. 77–79.

Matas Ivanković I.: Kada su prvi put u hrvatskim rječnicima zabilježene imenice za ženska zanimanja?  Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 1 (2006), str. 33–35.

Matas Ivanković Ivana: Mjesto/umjesto/namjesto.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2006), str. 211–226.

Matas Ivanković Ivana: Uzduž i poprijeko po slavenskoj leksikografiji (Теория и история славянской лексикографии, Научные материалы к XИВ съезду славистов, Москва, 2008.).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2009), str. 514–516.

Matešić M.: Rječnik posuđenica iz turskoga jezika.  Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 2 (2006), str. 72–75.

Matešić Mihaela: Frazeologija mjesnoga govora Vrbovskoga.  Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 2 (2007), str. 37–81.

Matešić Mihaela: Rječnik frazema mjesnog govora Vrbovskoga.  Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 1 (2007), str. 143–161.

Mateusz Milan Stanojević: Konceptualna metafora LJUBAV JE RAT u kolokacijama leksema ‘ljubav’.  Suvremena lingvistika 1 (1999), str 155–163.

Mateusz–Milan Stanojević: Vocabulary, Culture, Cognition. Suvremena lingvistika 2 (2006), str. 251–279.

Matković Dinko: Frazemi i paremiološki izričaji s natuknicama iz ribarstva i pomorstva u govoru Vrboske na otoku Hvaru.  Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1 (2004), str. 137–142.

Matulina Željka: Paremija u hrvatskom i njemačkom televizijskom programu.  Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 2 (2006), str. 67–84.

Medved Krajnović Marta, Omrčen Darija: Terms of Foreign Origin in Kinesiological Terminology. Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (2013), str. 235–254.

Medved Krajnović Marta, Omrčen Darija: Terms of Foreign Origin in Kinesiological Terminology.  Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (2011), str. 235–254.

Medvešek Irena, Bačić Ana: Fanny Meunier and Sylviane Granger, eds. 2008. Phraseology in Foreign Language Learning and Teaching. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins. pp. 259.  Jezikoslovlje 2 (2011), str. 291–301.

Međeral–Sučević Krešimir: Usporedni pregled hrvatskih i mađarskih baranjskih ojkonima.  Folia onomastica Croatica 15 (2007), str. 173–189.

Menac Antica: Morfološke i tvorbene pojave u anglicizmima ruskoga hipijevskog slenga.  Suvremena lingvistika 1–2 (1996), str. 425–435.

Menac Antica: Hrvatski rusizmi s imenskom sastavnicom.  Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 355–360.

Menac–Mihalić Mira: Frazemi s nazivima kukaca u hrvatskim govorima.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2001), str. 179–195.

Menac–Mihalić Mira: Hrvatski dijalektni frazemi s antroponimom kao sastavnicom.  Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 361–385.

Menac–Mihalić Mira: Iz kajkavske frazeologije. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2 (2012), str. 479–491.

Menac–Mihalić Mira: O frazeologiji križevačko–podravskih kajkavskih govora.  Hrvatski 2 (2008), str. 23–38.

Menac–Mihalić Mira: O hrvatskim dijalektnim frazemima s toponimom kao sastavnicom.  Folia onomastica Croatica 19 (2011), str. 203–222.

Meštrović Zrnka, Vajs Nada: Blago jezika slovinskoga Jakova Mikalje – jedan od leksikografskih izvora za Lexicon latino–illyricum Pavla Vitezovića.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1995), str. 139–155.

Meštrović Zrnka: Antroponimijsko čitanje Gundulićeva „Osmana.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1988), str. 119–126.

Meštrović Zrnka: Apstraktne imenice na -ost motivirane pridjevom s prefiksom bez-0 (iskoristivost tvorbenog uzorka u leksikografskoj obradi).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1989), str. 187–198.

Meštrović Zrnka: Rječnik Bazilija Fabera kao predložak Vitezovićevu „Lexicon latino–illyricum.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1993), str. 213–235.

Meštrović Zrnka: Talasozoonimi u „Lexicon latino–illyricum Pavla Vitezovića II. Nazivlje mollusca.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1993), str. 237–258.

Meštrović Zrnka:  Talasozoonimi u „Lexicon latino–illyricum“ Pavla Vitezovića I. Ihtionimi.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1992), str. 131–150.

Meštrović Zrnka:  Talasozoonimi u „Lexicon latino–illyricum“ Pavla Vitezovića (III) Nazivi crustacea, echinodermata i mammalia.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1994), str. 197–212.

Meštrović Zrnka: Toponomijska koncepcija Pavla Rittera Vitezovića u „Lexicon latino–illyricum.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1991), str. 123–131.

Meštrović Zrnka: Vitezovićev Lexicon latino–illyricum i Sušnik–Jambrešićev Lexicon latinum.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1996), str. 111–128.

Mihaljević Đigunović Jelena, Geld Renata: English in Croatia Today: Opportunities for Incidental Vocabulary Acquisition.  Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (2004), str. 335–352.

Mihaljević Milica, Kovačević Barbara: Frazemi kroz funkcionalne stilove.  Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 1 (2006), str. 1–15.

Mihaljević Milica, Ramadanović Ermina: Razradba tvorbenih načina u nazivlju (s posebnim obzirom na odnos među složenicama bez spojnika -o-, sraslicama i tvorenicama s prefiksoidima).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2007), str. 193–211.

Mihaljević Milica, Šarić Ljiljana: Metaforizacija kao terminološki postupak u engleskom i hrvatskom.  Suvremena lingvistika 1–2 (1996), str. 437–449.

Mihaljević Milica, Šarić Ljiljana: Hrvatske istovrijednice stranih naziva.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1995), str. 157–171.

Mihaljević Milica, Šarić Ljiljana: Terminološka antonimija.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1994), str. 213–243.

Mihaljević Milica: Definicija naziva u terminološkim rječnicima.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1993), str. 259–271.

Mihaljević Milica: Hrvatsko i englesko računalno nazivlje. Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 2 (2006), str. 41–50.

Mihaljević Milica: Kako se na hrvatskome kaže WWW? (Prilog proučavanju hrvatskoga internetskog nazivlja).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1999), str. 233–248.

Mihaljević Milica: Novi jezikoslovni rječnik. Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 2 (2007), str. 78–80.

Mihaljević Milica: O terminološkom nazivlju. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1990), str. 151–165.

Mihaljević Milica: Ozbiljno i neozbiljno o pomorskome nazivlju (Željko Stepanić: U potrazi za (izgubljenim) hrvatskim pomorskim nazivljem. Kako je žabar na brodu otkrio žabu zjevaču u 24 i 1/24 dana). Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2006), str. 538–541.

Mihaljević Milica: Terminološke odrednice u općem rječniku. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1989), str. 199–206.

Mihaljević Milica: Terminološki rječnik i norma (uputnice, odrednice i normativne napomene u terminološkom rječniku). Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2002), str. 191–208.

Mihaljević Milica: Višerječne natuknice i podnatuknice u jednojezičnom općem rječniku hrvatskoga jezika. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1991), str. 133–144.

Mihaljević Milica: Vrjednovanje terminoloških radova. LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik  7 (2009), str. 110–119.

Mihić Tina: Sinonimi i razlike u hrvatskim prijevodima na primjeru Lk.  LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik  13 (2012), str. 138–174.

Miholek Vladimir: Etiološki osvrt na neke izvorne đurđevečke frazeme.  KAJ – časopis za književnost, umjetnost, kulturu 6 (325) (2013), str. 29–42.

Mikić Ana: Vesna Muhvić–Dimanovski, 2005. Neologizmi: problemi teorije i primjene. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  Jezikoslovlje 1 (2007), str. 77–80.

Miletić Josip: Povijesni razlozi terminoloških promjena u novom hrvatskom kaznenom zakonodavstvu. Croatica et Slavica Iadertina 1 (2006), str. 77–88.

Miletić Josip: Hrvatsko kaznenopravno nazivlje.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2003), str. 407–413.

Miloš Irena: Stvaranje računalnoga nazivlja – uporabna praksa i normiranje (Antun Halonja, Milica Mihaljević: Od računalnoga žargona do računalnoga nazivlja, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Hrvatska sveučilišna naklada, 2012.).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2 (2013), str. 504–507.

Miočić Kristina: Romanizmi u kuhinjskom i kulinarskom leksiku ražanačkog kraja.  Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1–2 (2011), str. 31–65.

Miočić Kristina: Romanski elementi u nazivlju predmeta vezanih za tekstil, odjeću i obuću u govoru ražanačkoga kraja. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1–2 (2012), str. 47–70.

Miočić Kristina: Romanizmi u govoru Baških Oštarija.  Jezikoslovlje 1 (2011), str. 51–74.

Miočić Kristina: Romanski leksički elementi u govoru Baških Oštarija.  Jezikoslovlje 1 (2014), str. 91–108.

Miočić Kristina: Toponimija Baških Oštarija. Folia onomastica Croatica 21 (2013), str. 147–171.

Moguš Milan: O Marulićevoj frazeologiji. Colloquia Maruliana (1994), str. 133–138.

Moguš Milan: O imenima u Mažuranićevoj pjesni Smrt Smail–age Čengića. Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 387–396.

Moretti Violeta: Zemljopisna imena u Pulskom statutu iz 1500. Folia onomastica Croatica 20 (2012), str. 151–172.

Morić–Mohorovičić Borana: Ishodište hrvatske leksikografije. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 2 (2011), str. 171–174.

Muhek Martin: Tekuća onomastička bibliografija (2005.). Folia onomastica Croatica 15 (2007), str. 271–302.

Muhvić-Dimanovski Vesna, Skelin Horvat Anita: Contests and nominations for new words – why are they interesting and what do they show. Suvremena lingvistika 1 (2008), str. 1–26.

Muhvić–Dimanovski Vesna, Skelin Horvat Anita: O riječima stranoga podrijetla i njihovu nazivlju. Filologija 46–47 (2007), str. 203–215.

Muhvić-Dimanovski Vesna: Njemački kao jezik posrednik pri posuđivanju iz engleskoga u hrvatski. Suvremena lingvistika 1–2 (1996), str. 457–464.  

Muhvić–Dimanovski Vesna: Anglicisms in German: the problem of variants. Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (1997), str. 269–273.

Muljačić Žarko: O dalmatoromanizmima u Marulićevim djelima. Colloquia Maruliana (2003), str. 131–142.

Muljačić Žarko: U potrazi za starijim hrvatskim pseudoarabizmima. Suvremena lingvistika 2 (2007), str. 159–178.

Muljačić Žarko: Croatica u prvoj knjizi talijanskog deonomastičkog povijesnog rječnika. Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 397–416.

Navracsics Judit: Croatian–Hungarian Mental Lexicon. LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik  5 (2008), str. 5–18.

Nazor Anica: Senjski Transit Svetoga Jerolima i hrvatski rječnik do Marulića i njegovih suvremenika. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1999), str. 249–255.

Nežić Ivana: Rječničko i gramatičko blago grobničkoga govora 20. stoljeća, Iva Lukežić, Sanja Zubčić, Grobnički govor XX. stoljeća (gramatika i rječnik), (Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine, Rijeka, 2007.). Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 2 (2009), str. 133–138.

Nigoević Magdalena, Lasić Josip: Adaptacije romanskih pridjevskih posuđenica u govorima Zabiokovlja. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2 (2013), str. 401–431.

Nikolić–Hoyt Anja: Izrada tezaurusa hrvatskoga jezika. Suvremena lingvistika 1–2 (2002), str. 73–83.

Nikolić-Hoyt Anja: U potrazi za boljom riječi.  Suvremena lingvistika 1–2 (1996), str. 483–488.

Nikolić–Hoyt Anja: U POZADINI RJEČNIKA. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 1 (2013), str. 151–166.

Nikolić–Hoyt Anja: Uz dovršavanje Benešićeva rječnika. Filologija 55 (2011), str. 61–87.

Novak Ines: Veliki rječnik male hrvatske zajednice izvan domovine (Ferdinand Takač: Rječnik sela Hrvatski Grob). Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2006), str. 545–547.

Novak Katarina: Belostenčev Gazofilacij kao leksičko polazište Balada Petrice Kerempuha Miroslava Krleže. KAJ – časopis za književnost, umjetnost, kulturu 3 (2010), str. 47–62.

Novoselec Zvonimir: D. Vrgoč, Ž. Fink–Arsovski: Hrvatsko–engleski frazeološki rječnik. Suvremena lingvistika 1 (2008), str. 128–134.

Nyomárkay István: Mađarska građa u kajkavskim rječnicima (u Habdelićevu Dictionaru i Jambrešićevu Lexicon latinumu). Filologija 46–47 (2007), str. 217–225.

Njari Denis: Izvještaj s Natječaja za najbolju novu hrvatsku riječ. Hrvatistika 3 (2009), str. 193–193.

Omazić Marija, Fomičov Olga: Anita Naciscione, 2010. Stylistic Use of Phraseological Units in Discourse. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins.  Jezikoslovlje 1 (2011), str. 93–100.

Omazić Marija: Cognitive linguistic theories in phraseology.  Jezikoslovlje 1 (2005), str. 37–56.

Omazić Marija: O poredbenom frazemu u engleskom i hrvatskom jeziku.  Jezikoslovlje 1–2 (2002), str. 99–129.

Omrčen Darija, Bobić Goran, Jurakić Danijel: Rukometno nazivlje – analiza izabranih primjera. Filologija 56 (2012), str. 111–136.

Opačić Nives: Odrazi aspektualnosti u rječnicima tipa strani jezik – hrvatski jezik. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2002), str. 311–316.

Opačić Nives: Prodor engleskih riječi u hrvatski jezik. Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 1 (2007), str. 22–27.

Opašić Maja, Gregorović Maja: Smrt u hrvatskoj frazeologiji. Croatica et Slavica Iadertina 6 (2011), str. 55–72.

Opašić Maja: NOVI ZNAČAJAN PRINOS DIJALEKTNOJ FRAZEOLOGIJI Jela Maresić – Mira Menac–Mihalić FRAZEOLOGIJA KRIŽEVAČKO–PODRAVSKIH KAJKAVSKIH GOVORA S RJEČNICIMA (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2008.). Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 2 (2010), str. 175–180.

Opašić Maja: Od A do Ž o istraživanjima hrvatske frazeologije.  Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 2 (2012), str. 188–190.

Opašić Maja: Prilog analizi kategorije vremena i prostora u hrvatskoj frazeologiji. LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik  11 (2011), str. 65–87.

Opašić Maja: RJEČNIK HRVATSKO–ENGLESKIH FRAZEMA Dalibor Vrgoč – Željka Fink–Arsovski HRVATSKO–ENGLESKI FRAZEOLOŠKI RJEČNIK (Naklada Ljevak, Zagreb, 2008.). Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 1 (2009), str. 177–180.

Opašić Maja: ZNAČAJAN PRINOS HRVATSKOJ FRAZEOLOGIJI, Antica Menac, HRVATSKA FRAZEOLOGIJA, (Zagreb, Knjigra, 2007.). Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 1 (2008), str. 150–152.

Opašić Maja, Spicijarić Nina: Prilog kontrastivnoj analizi frazema sa sastavnicom boje u hrvatskoj, talijanskoj i njemačkoj frazeologiji.  Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 1 (2010), str. 121–136.

Oraić Ivana: Kako razvrstati glagole s elementom se u valencijskome rječniku hrvatskih glagola? Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2009), str. 269–283.

Pandža Marija, Juraga Edo: Narodni nazivi biljnih vrsta u Murteru. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1–2 (1999), str. 57–65.

Panther Klaus–Uwe, Thornburg L. Linda: Introduction: Metonymy across languages.  Jezikoslovlje 1 (2003), str. 5–9.

Panther Klaus–Uwe, Thornburg L. Linda: Metonymy and lexical aspect in English and French. Jezikoslovlje 1 (2003), str. 71–101.

Pasini Dinka: Eufemizmi u Anićevu rječniku. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 2 (2006), str. 59–66.

Pavičić Takač Višnja, Lukač Morana: How word choice matters: An analysis of adjective–noun collocations in a corpus of learner essays.  Jezikoslovlje 2–3 (2013), str. 385–402.   

Pavić Pintarić Anita: Modifikacija frazema u hrvatskom i njemačkom jeziku mode. Jezikoslovlje 1 (2009), str. 59–72.

Pavletić Helena: Frazemi u Parčićevu Hrvatsko–talijanskom rječniku. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 1 (2005), str. 13–21.

Pavletić Helena: Leksikografska obradba polisemnih naziva (na primjeru naziva društvenih znanstvenih disciplina). Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2010), str. 281–308.

Pecman Mojca: Systemizing the notation and the annotation of collocations.  Jezikoslovlje 1 (2005), str. 79–93.

Perić Gavrančić Sanja: Latinska onimija u prevoditeljskoj praksi Đure Ferića (1739.–1820.). Folia onomastica Croatica 18 (2010), str. 121–148.

Perić Gavrančić Sanja: Latinski rječnički fond Mikaljina Blaga jezika slovinskoga. Filologija 59 (2013), str. 49–67.

Perković Dodig Zrinka: Govori Općine Ližnjan (Lina Pliško i David Mandić, Govori općine Ližnjan). Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1–2 (2011), str. 151–155.

Perušić Marinko: Rječnik čakavskoga narječja sela mihaljevići kraj oštarija. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1 (1993), str. 73–97.

Петров В. Александр: Семантическое микрополе слов с общим этимоном ‘поедающий / пожирающий’. Filološke studije 9 (2011).

Petrovič Šul’gač Viktor: Do praslov’яnsьkogo antroponіmnogo fondu (pohidni z korenem *Dъld–). Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 509–521.

Petrović Bernardina: Nadređenice i podređenice u leksiku i rječniku. Suvremena lingvistika 1–2 (1997), str. 241–250.

Pintarić Neda: Boguslaw Dunaj: Slownik wspolczesnego jezika polskiego.  Suvremena lingvistika 1–2 (1997), str. 413–415.

Pliško Lina: Romanizmi u leksemima za dom i posjed u jugozapadnome istarskome ili štakavsko-čakavskome dijalektu. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1–2 (2009), str. 147–158.

Pon Leonard, Jozić Ivana, Rakovac Alisa: Pragmatički i značenjski elementi frazema u tekstnoj vrsti intervju.  Jezikoslovlje 1–2 (2006), str. 153–171.

Pon Leonard: Stefaniya Ptashnyk, Erla Hallsteinsdóttir, Noah Bubenhofer, Hrsg. 2010. Korpora, Web und Datenbanken. Computergestützte Methoden in der modernen Phraseologie und Lexikographie/Corpora, Web and Databases. Computer-Based Methods in Modern Phraseology and Lexicography. (Bd. 25. Phraseologie und Parömiologie). Nürnberg: Schneider Verlag Hohengehren.  Jezikoslovlje 2 (2010), str.  228–234.

Prakaturović Zrinka: 110 godina Broz–Ivekovićeva rječnika. Hrvatistika 5 (2011), str. 243–244.

Pranjković Ivo: Novotvorbe Josipa Stipana Relkovića. Nova Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu 6 (2012), str. 229–247.

Pranjković Ivo: Opis prijedloga u jednojezičnim rječnicima.  Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 1–2 (1999), str. 165–172.

Pranjković Ivo: Rječnik hrvatskoga jezika (glavni urednik Jure Šonje, Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Školska knjiga, Zagreb, 2000, str. 1450).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2002), str. 388–394.

Predojević Željko: O toponimima južne Baranje podno sjeverne strane Banskoga brda. Folia onomastica Croatica 21 (2013), str. 173–194.

Pritchard Boris: Anglicizmi u poslovnim komunikacijama u hrvatskom pomorstvu. Suvremena lingvistika 1–2 (1996), str. 529–543.

Pritchard Boris: On Anglicisms in Maritime Croatian.  Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (1997), str. 321–336.

Ptičar Adela, Vajs Nada: Jezikoslovno nazivlje u prvim dvama hrvatskim pravopisima 1779. godine. Filologija 46–47 (2007), str. 239–252.

Ptičar Adela: Gramatička terminologija u gramatici M. A. Relkovića.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1987), str. 65–78.

Ptičar Adela: Hrvatski aneksni rječnici u 18. stoljeću. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1990), str. 223–227.

Ptičar Adela: Početnica „Knjižica slovoznanja (1831) kao leksikografski poticaj. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1993), str. 273–287.

Ptičar Adela: PRINOS PROUČAVANJU JEZIKOSLOVNOGA NAZIVLJA 18. STOLJEĆA. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1992), str. 151–156.

Ptičar Adela: Školski jezični priručnik Iputjenje k’ lipopisanju iz 1785. godine. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1991), str. 145–151.

Putanec Valentin: Dijalektalni dalmatinizam datati / zdatati od Marulića preko Kavanjina do naših dana. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 2 (1992), str. 53–61.

Putanec Valentin: Luteransko-protestantski biljeg u Vrančićevu peterojezičnom rječniku iz 1595. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1991), str. 211–215.

Putanec Valentin: Naziv Labusedum iz 11. st. za grad Dubrovnik. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1993), str. 289–301.

Putanec Valentin: Osnove idionimne teorije i odnos idionima i koinonima. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1979), str. 213–218.

Putanec Valentin: PAVAO VITEZOVIĆ (1652─1713) KAO ONOMASTIČAR I ANTROPONIMIJA U “LEXICON LATINO ILLYRICUM” (17.─18. st.). Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1968), str. 45–88.

Putanec Valentin: Prilozi za proučavanje povijesti hrvatske leksikografije i standarda u 16. i 17. stoljeću. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2001), str. 215–243.

Putanec Valentin: Tekstološka analiza rukopisnoga hrvatsko-talijanskoga rječnika rkp. 194 (Franjevački samostan u Dubrovniku). Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1991), str. 153–209.

Pužar Aljoša: Nekoliko napomena o leksemima talijanskoga porijekla u hrvatskome standardnom jeziku. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 1–2 (1999), str. 173–184.

Radčenko Marina, Zebec Aleksandra: Семантические архаизмы в романе A.Н. Tолстого ‘Петр I’ и их отображение толковыми словарями современного русского языка. Croatica et Slavica Iadertina 4 (2009), str. 199–206.

Radčenko Marina: Semantička adaptacija ruskih posuđenica u hrvatskom jeziku od 1945. do 2000. godine. Croatica et Slavica Iadertina 2 (2007), str. 145–160.

Radić Željana, Kuvač Kraljević Jelena, Kovačević Melita: Udžbenik kao poticaj ili prepreka leksičkomu razvoju. LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik  9 (2010), str. 43–59.

Rados Zvjezdana: Mediteranska baština u Nazorovu romanu Pastir Loda. Časopis za hrvatske studije 1 (2011), str. 157–167.

Rafaelovič Bagdasarov Artur: Normativni status odrednica u rječnicima. LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik  3 (2007), str. 5–13.

Raffaelli Ida, Katunar Daniela: Leksičko-semantičke strukture u hrvatskom WordNetu. Filologija 59 (2013), str. 69–101.

Raffaelli Ida, Kerovec Barbara: Morphosemantic fields in the analysis of Croatian vocabulary.  Jezikoslovlje 1–2 (2008), str. 141–169.

Raffaelli Ida: Francusko jezikoslovno nazivlje i njegova prilagodba hrvatskomu jeziku Okrugli stol, 1. lipnja 2012.  Suvremena lingvistika 74 (2012), str. 215–215.

Raffaelli Ida: Neka načela ustroja polisemnih leksema. Filologija 48 (2008), str. 135–172.

Raffaelli Ida: Polisemija pridjeva sprega sintaktičkih i semantičkih struktura. Filologija 43 (2005), str. 105–128.

Raguž Marija: Ivana Vidović Bolt: Životinjski svijet u hrvatskoj i poljskoj frazeologiji I. Jezikoslovlje 1 (2014), str. 140–145.

Rajh Ivanka: Kad govorimo o marketingu, (još uvijek) govorimo engleski (Leksikon marketinga. Jozo Previšić (ur.). Zagreb: Ekonomski fakultet, 2010.).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2011), str. 295–296.

Ratkajec Tatjana: Položaj srodnih riječi u hrvatskome: usporediti, usporedba i druge. LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik  4 (2007), str. 271–278.

Reizer Zora: Bibliografija izvora za Kajkavski rječnik abecednim redom kratica. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1973), str. 203–254.

Rittgasser Stefan: Salomonski. Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 2 (2005), str. 65–68.

Rožman Miroslav: Hrvatsko pomorsko nazivlje u Pomorskom glosaru Augustina Jala. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1–2 (2006), str. 45–94.

Runjić-Stoilova Anita, Pandža Anamarija: Prilagodba anglizama u govoru na hrvatskim televizijama. Časopis za hrvatske studije 1 (2010), str. 229–240.

Rzetelska–Feleszko Ewa: Onomastyka chorwacka w perspektywie ogólnosłowiańskiej. Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 417–424.

Sabljić J.: Mali rječnik velike vrijednosti : Mali staroslavensko-hrvatski rječnik Stjepan Damjanović, Ivan Jurčević, Tanja Kuštović, Boris Kuzmić, Milica Lukić, Mateo Žagar; Zagreb, Matica hrvatska, 2004., 321 str. Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 4 (2005), str. 157–160.

Sajter Domagoj, Hudeček Lana: Temeljni pojmovi i nazivi stečajnoga prava.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2010), str. 309–332.

Samardžija Marko: Promjene imena hrvatskih naseljenih mjesta od mjeseca travnja do kraja godine 1941. Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 425–432.

Sanda Lucija Udier: Kao kakao Alisa Mahmutović Kao frazeološki rječnik, rječnik frazema s poredbenom česticom „kao” Sarajevo – Zagreb, Dobra knjiga – Synopsis, 2012.  Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 2 (2013), str. 112–113.

Sanda Lucija Udier: Pristup obradi leksičkih jedinica u nastavi hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika. LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik  7 (2009), str. 77–93.

Sanković Ivana: Onomastički prinosi, Živko Bjelanović, Onomastičke teme, (Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2007.). Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 2 (2009), str. 131–132.

Saulan Dubravka: Francusko jezikoslovno nazivlje i njegova prilagodba hrvatskomu jeziku : Osvrt na nazivlje iz psihosistematike jezika. Suvremena lingvistika 74 (2012), str. 221–222.

Saulan Dubravka: Leksička analiza mitopoetskog imenovanja u Revizoru N. V. Gogolja. Folia onomastica Croatica 20 (2012), str. 173–188.

Schaub-Gomerčić Ines: Mirko Marković Antička naselja i grčko-rimska zemljopisna imena na tlu današnje Hrvatske. Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2004, 278 str. Folia onomastica Croatica 14 (2006), str. 221–224.

Schaub-Gomerčić Ines: Tekuća onomastička bibliografija (2002.–2004.). Folia onomastica Croatica 14 (2006), str. 225–253.

Schmidt Goran: Foreignization and domestication in the Croatian translations of Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray. Jezikoslovlje 2–3 (2013), str. 537–548.

Sedla Tihana: Grafički anglicizmi. Hrvatistika 5 (2011), str. 223–230.

Senjanović–Čopo Frane: Splitski prišvarci i nadimci. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1 (1994), str. 23–57.

Sesar Dubravka, Vidović Ivana: Što je novogovor učinio hrvatskomu jeziku? Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 3 (2000), str. 81–94.

Sesar Dubravka: Ivan Dorovsky, Vera Bartošova: Češko-charvatsky slovnik. Suvremena lingvistika 1–2 (1997), str. 399–403.

Sesar Dubravka: M. I. Černyševa (ur.): Slavenska leksikografija od početaka do danas. Suvremena lingvistika 77 (2014), str. 103–108.

Sesar Dubravka: Novi autorski rječnik ruskoga kroatista — hrvatski viđen na drugačiji način. Filologija 60 (2014), str. 195–208.

Skelin Horvat Anita: Posuđivanje u hrvatski jezik u dvama razdobljima. Suvremena lingvistika 1–2 (2004), str. 93–104.

Skračić Vladimir: Centar za jadranska onomastička istraživanja. Folia onomastica Croatica 19 (2011), str. 347–355.

Skračić Vladimir: Nazivi vjetrova i strana svijeta u jadranskoj toponimiji.  Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 433–448.

Smajić Dubravka, Vodopija Irena: Curriculum, kurikulum, kurikul – uputnik. Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 5 (2008), str. 181–189.

Snoj Marko: Slovenski priimki iz biblijskega imena Šimeon. Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 449–454.

Sočanac Lelija: Fonološka adaptacija anglicizama u talijanskom jeziku: fonemska redistribucija. Suvremena lingvistika 1–2 (1996), str. 571–581.

Sočanac Lelija: Talijanizmi u hrvatskome jeziku. Suvremena lingvistika 1–2 (2002), str. 127–142.

Sorensen Knud: On a Projected Dictionary of Anglicisms in Danish. Suvremena lingvistika 1–2 (1996), str. 583–588.

Spicijarić Nina: Romanizmi u nazivlju kuhinjskih predmeta u govoru Dubašnice na otoku Krku – etimološka i leksikološka obrada. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 1 (2009), str. 7–24.

Spicijarić Paškvan Nina, Opašić Maja: Holonim ruka i njegovi meronimi kao sastavnice hrvatskih i talijanskih frazema. Suvremena lingvistika 71 (2011).  

Stamać Ante: Metaforika vatre u Juditi. Colloquia Maruliana (2001), str. 347–353.

Стаматоски Трајко: Карактеристики на микротопонимијата на Скопје. Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 455–465.

Станковска Љубица: Презентација на наколку стари лични имиња. Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 467–484.

 Stanojević Mateusz–Milan: Konceptualna metafora u kognitivnoj lingvistici: pregled pojmova. Suvremena lingvistika 68 (2009), str. 339–371.

Stojanov Tomislav, Vučić Zoran: Korpusnojezikoslovna obradba tekstova Sportskih novosti. Filologija 59 (2013), str. 103–129.

Stòjanov Tomislav: Saussureova sintagmatika i pitanje naziva jedinica sintakse skupine. Filologija 46–47 (2007), str. 271–284.

Stojić Aneta, Štiglić Tamara: Kollokationen im deutsch-kroatischen Sprachvergleich. Jezikoslovlje 2 (2011), str. 263–282.

Stojić Aneta: Нjemačke posuđenice i hrvatski ekvivalenti. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2009), str. 357–369.

Stojić Aneta: Сemantička prilagodba nadregionalnih njemačkih posuđenica (na primjeru imenica). Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 1 (2006), str. 53–63.

Sučević-Međeral Krešimir: Stabilizacija i pridruživanje hrvatske terminologije (Hrvatski jezik na putu u EU, ur. Maja Bratanić. Zagreb: Biblioteka Znanstveni zbornici, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2011.)  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2 (2013), str. 522–525.

Sujoldžić Anita, Finka Božidar, Šimunović Petar, A. Chaventre, Rudan Pavao: Јezična mikroevolucija otoka Silbe i Oliba (analiza bazičnog rječnika).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1987), str. 107–115.

Superanskaja V. Aleksandra: Современные русские прозвища. Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 485–498.

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa