Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 29

 

 

Марко Буразор: НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА НА ДЕЛУ II (РАЗЛИКЕ МЕЂУ КУЛТУРАМА). Београд: Драслар партнер, 2013, 103 стр.

 

 

По­ла­зе­ћи од прет­по­став­ке да сви ми по­ти­че­мо из раз­ли­чи­тих сре­ди­на, а да се те на­ше раз­ли­чи­то­сти нај­ви­ше при­ме­ћу­ју упра­во у сфе­ри ко­му­ни­ка­ци­је, Бу­ра­зор ана­ли­зи­ра кул­тур­не раз­ли­ке и њи­хов ути­цај на сва­ко­днев­ни жи­вот. Већ на по­чет­ним стра­ни­ца­ма књи­ге он по­ста­вља пи­та­ње: шта је кул­ту­ра. Ово је ујед­но и на­зив пр­вог по­гла­вља, у ко­ме се ис­ти­че ком­плек­сност овог пој­ма, због че­га  је­дин­стве­на де­фи­ни­ци­ја кул­ту­ре про­сто не би би­ла мо­гу­ћа (стр. 9). Као основ­на че­ти­ри еле­мен­та ко­ја чи­не кул­ту­ру, на­ве­де­ни су: по­на­ша­ње, ста­во­ви, ме­ри­ла и вред­но­сти. Кроз ин­те­ре­сант­не при­ме­ре сим­бо­ли­ке бо­ја у раз­ли­чи­тим сре­ди­на­ма, илу­стро­ва­не су кул­ту­ро­ло­шке раз­ли­ке.

У јед­ном од по­гла­вља за­ла­зи се у ду­бљу ана­ли­зу кроз пи­та­ње – да ли се и ко­ли­ко емо­ци­о­нал­не ре­ак­ци­је (као не­што оп­ште и људ­ско) раз­ли­ку­ју од јед­не кул­ту­ре до дру­ге. За­пра­во, ра­ди се о ан­кет­ном ис­тра­жи­ва­њу. Ис­по­ља­ва­ње  емо­ци­ја у раз­ли­чи­тим сре­ди­на­ма илу­стро­ва­но је ди­ја­гра­ми­ма. Аутор та­ко­ђе го­во­ри и о ре­ли­ги­ји и ње­ном ути­ца­ју на раз­ли­чи­те фак­то­ре ко­ји од­ре­ђу­ју кул­ту­ру (лич­ни од­нос, мо­ти­ва­ци­ја, го­вор те­ла).

У по­гла­вљу „Ко­му­ни­ка­ци­ја и кул­тур­на бу­ка“, та­бе­лар­но је дат при­каз ин­тер­кул­ту­рал­них раз­ли­ка у по­на­ша­њу у вер­бал­ној ко­му­ни­ка­ци­ји (зу­ре­ње, до­ди­ри­ва­ње, итд.). Де­фи­ни­шу­ћи по­јам „кул­тур­не бу­ке“, Бу­ра­зор при­ка­зу­је са­ме из­во­ре ове по­ја­ве – фру­стра­ци­ју, не­ра­зу­ме­ва­ње. Је­дан од ових фак­то­ра је­сте и не­по­зна­ва­ње/сла­бо по­зна­ва­ње стра­ног је­зи­ка.  

Та­бе­лар­но је при­ка­зан и кул­ту­ро­ло­шки кон­текст ра­зних зе­ма­ља ко­ји се од­но­си на кул­тур­но и дру­го на­сле­ђе од­ре­ђе­ног на­ро­да.

Јед­но од го­ру­ћих пи­та­ња ко­је про­жи­ма чи­та­ву књи­гу је­сте ути­цај кул­тур­них раз­ли­ка на би­знис, од­но­сно на ме­ђу­соб­но по­сло­ва­ње. Ја­сно је упо­зо­ре­ње – ка­да се са­ста­ну љу­ди ко­ји до­ла­зе из „фор­мал­них“ и „не­фор­мал­них“ кул­ту­ра, тај су­дар мо­же би­ти то­ли­ко сна­жан, да по­сто­ји ве­ли­ка мо­гућ­ност да по­сао ко­ји тре­ба да ре­а­ли­зу­ју про­пад­не (стр. 46). Ово са­мо ука­зу­је на зна­чај кул­тур­ног ми­љеа у сфе­ри по­сло­ва­ња.

Ипак, у да­на­шње вре­ме из­ра­же­не гло­ба­ли­за­ци­је, по­сто­је од­ре­ђе­на уни­вер­зал­на пра­ви­ла по­слов­ног по­на­ша­ња. У да­љој сту­ди­ји, го­во­ри се упра­во о њи­ма, а исто­вре­ме­но се ана­ли­зи­ра и по­слов­ни про­то­кол.

Бу­ра­зор пра­ви кла­си­фи­ка­ци­ју свет­ских кул­ту­ра, де­ле­ћи их у осам гру­па (А, Б, Ц, Д, Е, Ф, Г, Х). Дат је де­та­љан опис истих, као и основ­не од­ред­ни­це ко­јих се тре­ба при­др­жа­ва­ти у слу­ча­ју по­сло­ва­ња са осо­ба­ма из ових зе­ма­ља.

У по­след­њем по­гла­вљу об­ра­ђе­ни су ра­зно­ли­ки при­сту­пи сна­ла­же­њу у ино­стран­ству, ко­јих има не­ко­ли­ко и ко­ји се ме­ђу­соб­но ин­те­грал­но раз­ли­ку­ју.

На­кон по­го­во­ра, сле­ди спи­сак ко­ри­шће­не ли­те­ра­ту­ре.

 

Светлана Спајић (Лозница)

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa