Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 29

 

 

Анђелка Пејовић: КОНТРАСТИВНА ФРАЗЕОЛОГИЈА ШПАНСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2015, 239 стр.

 

 

Кон­тра­стив­на фра­зе­о­ло­ги­ја шпан­ског и срп­ског је­зи­ка има за циљ да пру­жи до­при­нос кон­тра­стив­ним ис­тра­жи­ва­њи­ма шпан­ског и срп­ског је­зи­ка у обла­сти фра­зе­о­ло­ги­је, као и да под­стак­не на слич­на, али и но­ва ис­тра­жи­ва­ња у дру­гим је­зи­ци­ма у од­но­су на срп­ски.

Књи­га има че­ти­ри по­гла­вља. На­кон Увод­не ре­чи (9–11) и Спи­ска скра­ће­ни­ца (11–13) сле­де Те­о­риј­ска раз­ма­тра­ња (13–75), Лек­сич­ко­се­ман­тич­ка ис­тра­жи­ва­ња (75–139), Се­ман­тич­ка ис­тра­жи­ва­ња (139–167) и Ет­но­лин­гви­стич­ка ис­тра­жи­ва­ња (167–221). На кра­ју су да­та За­кључ­на раз­ма­тра­ња (221–223), Ре­ги­стар фра­зе­ма (223–239) и Ре­ги­стар по­сло­ви­ца (239).

У пр­вом по­гла­вљу дат је пре­глед ис­тра­жи­ва­ња у фра­зе­о­ло­ги­ји шпан­ског и срп­ског је­зи­ка, основ­не од­ли­ке фра­зе­о­ло­шких је­ди­ни­ца, тер­ми­но­ло­ги­ја ко­ја је у упо­тре­би, као и про­ма­тра­ња о фра­зе­о­ло­шком кон­ти­ну­у­му, илу­стро­ва­на број­ним при­ме­ри­ма из оба је­зи­ка.

Дру­го по­гла­вље об­у­хва­та че­ти­ри лек­сич­ко­се­ман­тич­ка ис­тра­жи­ва­ња, са еле­мен­ти­ма кон­цеп­ту­ал­не ана­ли­зе, а лек­сич­ко-се­ман­тич­ка по­ља ве­за­на су за ки­не­зич­ке еле­мен­те, ку­ли­на­ри­зме, хро­ма­ти­зме и кул­ту­ре­ме као са­став­не еле­мен­те фра­зе­ма.

Тре­ће по­гла­вље се са­сто­ји из два ра­да у ко­ји­ма се ана­ли­зи­ра се­ман­тич­ка фра­зе­ма, с по­себ­ним на­гла­ском на ви­ше­знач­но­сти и по­ја­ви ла­жних при­ја­те­ља у фра­зе­о­ло­ги­ји шпан­ског и срп­ског је­зи­ка.

У по­след­њем по­гла­вљу из­но­се се не­ка ет­но­лин­гви­стич­ка за­па­жа­ња про­ис­те­кла из ана­ли­зе фра­зе­ма и па­ре­ми­ја шпан­ског и срп­ског је­зи­ка. За­тим сле­де За­кључ­на раз­ма­тра­ња у ко­ји­ма се да­ју мо­гу­ће смер­ни­це за бу­ду­ћа ис­тра­жи­ва­ња у обла­сти фра­зе­о­ло­ги­је. На кра­ју се абе­цед­ним од­но­сно азбуч­ним ре­дом на­во­де ре­ги­стри фра­зе­ма и по­сло­ви­ца не­ве­де­них кроз ра­до­ве.

Гра­ђа на осно­ву ко­је су спро­ве­де­на ис­тра­жи­ва­ња екс­цер­пи­ра­на је из фра­зе­о­ло­шких реч­ни­ка и збир­ки по­сло­ви­ца, али и из опи­сних јед­но­је­зич­них реч­ни­ка шпан­ског и срп­ског је­зи­ка; спо­ра­дич­но је тек до­пу­ња­ва­на при­ме­ри­ма ко­ји ни­су лек­си­ко­граф­ски за­бе­ле­же­ни, а ко­ји чи­не део на­ше фра­зе­о­ло­шке ком­пе­тен­ци­је. По­је­ди­не ана­ли­зи­ра­не је­ди­ни­це по­твр­ђе­не су у кор­пу­су (пре све­га, кор­пус шпан­ског је­зи­ка Шпан­ске кра­љев­ске ака­де­ми­је, CREA, али и из­во­ри са ин­тер­не­та), где су за­сту­пље­ни раз­ли­чи­ти функ­ци­о­нал­ни сти­ло­ви (но­ви­нар­ски, књи­жев­ни, раз­го­вор­ни итд.).

Књи­га об­у­хва­та зна­ча­јан број фра­зе­о­ло­шких је­ди­ни­ца (пре све­га фра­зе­ма – 966, али и по­сло­ви­ца – 504) и при­ме­ра, ко­ји би мо­гли би­ти од ко­ри­сти за на­до­град­њу спро­ве­де­них ис­тра­жи­ва­ња. Све уста­ље­не струк­ту­ре из шпан­ског је­зи­ка пре­ве­де­не су на срп­ски, дат је њи­хов до­сло­ван пре­вод (ра­ди уви­да у струк­ту­ру из­ра­за), а за­тим и њи­хо­во зна­че­ње. У слу­ча­ју по­сло­ви­ца осим зна­че­ња та­ко­ђе се на­во­ди до­сло­ван пре­вод уз на­сто­ја­ње да се за­др­жи фор­ма по­сло­ви­це (ри­ма, на при­мер), али ни­ка­ко на­у­штрб зна­че­ња.

Ова књи­га је на­ме­ње­на сви­ма они­ма ко­ји се ба­ве је­зи­ком и уже, фра­зе­о­ло­ги­јом, али би исто та­ко мо­гла би­ти за­ни­мљи­во шти­во сва­ко­ме ко­га за­ни­ма (шпан­ски и срп­ски) је­зик и кул­ту­ра уоп­ште.

 

Сања Грковић (Београд)

 

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa