Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 29

 

 

Неђо Јошић:  ВОЋАРСКА ЛЕКСИКА И ТЕРМИНОЛОГИЈА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 217 стр.

 

 

Мо­но­гра­фи­ја Не­ђе Јо­ши­ћа Во­ћар­ска лек­си­ка и тер­ми­но­ло­ги­ја у срп­ском је­зи­ку пред­ста­вља пре­ра­ђе­ну и до­пу­ње­ну док­тор­ску ди­сер­та­ци­ју, од­бра­ње­ну на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду 2013. го­ди­не.

Мо­но­гра­фи­ја се са­сто­ји од Уво­да, За­кључ­ка, Ре­зи­меа на ен­гле­ском је­зи­ку, Ли­те­ра­ту­ре и Из­во­ра, као и три по­гла­вља ко­ја чи­не цен­трал­ни део мо­но­гра­фи­је: 1. Пре­глед срп­ске во­ћар­ске лек­си­ке (на ма­те­ри­ја­лу во­ћа­ка ста­бла­ши­ца из фа­ми­ли­је Ro­sa­ce­ae), 2. По­је­ди­нач­ни на­зи­ви во­ћа­ка: лек­сич­ко-се­ман­тич­ки при­ступ и 3. По­је­ди­нач­ни на­зив во­ћа­ка: твор­бе­ни пре­глед.

 Сва­ко по­гла­вље са­др­жи ви­ше те­мат­ских це­ли­на. У пр­вом по­гла­вљу об­ра­ђе­не су сле­де­ће те­ме: Воћ­ке из фа­ми­ли­је Ro­sa­ce­ae и њи­хо­ви на­зи­ви, Мје­сто во­ћа­ка у пре­да­њу и кул­ту код Ср­ба, По­ли­се­ман­тич­ка струк­ту­ра ва­жни­јих лек­се­ма, Мје­сто у фра­зе­о­ло­шком си­сте­му срп­ско­га је­зи­ка и Уло­га у де­ри­ва­ци­ја и мје­сто у оно­ма­сти­ци.

Дру­го по­гла­вље се са­сто­ји од три це­ли­не. Пр­ва це­ли­на Воћ­ни плод и ње­го­ва оби­љеж­ја об­ра­ђу­је сле­де­ће те­ме: Бо­ја по­ко­жи­це (ме­са) пло­да, Об­лик и ве­ли­чи­на пло­да, Укус пло­да,  Ми­рис плодa, Струк­ту­ра пло­да, Ври­је­ме са­зри­је­ва­ња и Оста­ла спо­ра­дич­на оби­љеж­ја пло­да. Дру­га це­ли­на под на­сло­вом Оно­ма­стич­ки еле­мен­ти у на­зи­ви­ма во­ћа­ка, са­др­жи сле­де­ће те­ме: Ан­тро­по­ни­ми, Ти­ту­ле и зва­ња и То­по­ни­ми. У тре­ћој це­ли­ни су об­ра­ђе­не лек­се­ме без ја­сне мо­ти­ви­сно­сти.

У тре­ћем по­гла­вљу пред­ста­вље­ни су твор­бе­ни аспек­ти во­ћар­ске лек­си­ке. Са­сто­ји се од три це­ли­не: Твор­бе­ни аспек­ти лек­се­ма ко­је озна­ча­ва­ју воћ­ке (с те­ма­ма: Оп­ште на­по­ме­не, Гла­сов­не про­мје­не у твор­бе­ној осно­ви или су­фик­су, Скра­ћи­ва­ње или кр­ње­ње осно­ве), Пре­глед из­ве­де­них лек­се­ма по су­фик­си­ма и За­вр­шна раз­ма­тра­ња (с те­ма­ма: Про­сте ри­је­чи у во­ћар­ској тер­ми­но­ло­ги­ји, Се­ман­тич­ко ва­ри­ра­ње, Дво­ја­ке мо­гућ­но­сти твор­бе, Дру­ги сте­пен де­ри­ва­ци­је и Уни­вер­би­за­ци­ја).

У Уво­ду се од­ре­ђу­је те­мат­ски оквир, ци­ље­ви ис­тра­жи­ва­ња и те­о­риј­ско-ме­то­до­ло­шки при­ступ. У ње­му је пред­ста­вљен исто­ри­јат те­ме, је­зич­ка гра­ђа и ње­ни из­во­ри. За­кљу­чак се са­сто­ји од сле­де­ћих сег­ме­на­та: Оп­шта во­ћар­ска лек­си­ка, По­је­ди­нач­ни на­зи­ви во­ћа­ка и њи­хо­ва се­ман­ти­ка, Воћ­ни плод и ње­го­ва оби­љеж­ја, Оно­ма­стич­ке осно­ве у име­но­ва­њу и Твор­ба и твор­бе­ни ти­по­ви.

Аутор је ко­ри­стио број­не ра­до­ве, углав­ном из ср­би­сти­ке (сер­бо­кро­а­ти­сти­ке), а у ма­њем бро­ју из ру­си­сти­ке.

Као основ­ни ме­то­до­ло­шки по­сту­пак у мо­но­гра­фи­ји Во­ћар­ска лек­си­ка и тер­ми­но­ло­ги­ја у срп­ском је­зи­ку при­ме­ње­на је ком­по­нен­ци­јал­на ана­ли­за.

На кра­ју мо­но­гра­фи­је дат је Ин­декс на­род­них на­зи­ва во­ћа­ка са по­да­ци­ма ме­ста и вре­ме­на, и са при­ме­ри­ма, што је зна­чај­но за лек­си­ко­ло­ги­ју и лин­гви­стич­ку ге­о­гра­фи­ју.

 

Ђорђе Оташевић (Београд)

 

 

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa