Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 30

Бојана Симић Туфегџић (Лајковац)

Сања Грковић: НАУЧИ КРОЗ ВЕЖБАЊА. Београд, Едука, 2017.

У широкој понуди школских приручника и уџбеника којима нас издавачке куће свакодневно обасипају, право освежење представљају Тестови и Електронска збирка задатака из српског језика, обједињени под називом Научи кроз вежбања. У питању је сасвим нов, модеран и квалитетан материјал, функционалан и ефикасан у процесу учења и провере знања, намењен ученицима петог, шестог, седмог и осмог разреда основне школе.
Материјал је усклађен са Наставним планом и програмом у основној школи и састоји се из две целине: Тестова и Електронске збирке задатака (ЦД). Препорука аутора је да се најпре раде задаци из Електронске збирке, јер је градиво у њој тако из-дељено да одговара наставним садржајима који се постепено усвајају у старијим раз-редима. Она садржи вежбања и подсетнике (који су граматика у малом), а задаци су разнолики по тежини и по облику. Ученик има могућност да одмах добије информа-цију о тачности својих одговора. После сваке од шест области (историја језика, фоне-тика, морфологија, грађење (творба) речи и значење речи, синтакса и правопис), уче-ник може да провери исходе, при чему му се сугерише на које задатке и теме треба да се врати и поново их проучи кроз вежбања. Збирка садржи и Занимљивости које слу-же да негују радозналост, да задовоље шира интересовања ученика и да подстичу на креативност и језичко мишљење. Тек када ученик испуни све захтеве предвиђене ис-ходима (самопроцена), може приступити тестовима. Провера тачности одговора из тестова показаће ученику у којој мери је савладао градиво. Прате их образовни стан-дарди и решења.
Материјал Научи кроз вежбања намењен је ученицима основне школе (од пе-тог до осмог разреда), драгоцен је током припремања ученика за завршни испит, али и за такмичења. Електронска збирка је погодна и за групни рад на рачунару, као и за рад на такозваној “паметној табли”.
У ери владавине компјутерске технологије, материјал Научи кроз вежбања олакшава усвајање градива из граматике српског језика и правописа, на иновативан и занимљив начин подстиче креативност и развија самосталност ученика.

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa