Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 30

УДК 81:929 Mlacek J.
81′373.7
Прегледни рад
Примљен: 16.09.2017.
Прихваћен: 15.12.2017.

Mária Dobríková
(Универзитет Коменски
Филозофски факултет,
Братислава)

ZDRAWY Y SSTESTI, K TOMU POZEHNANY BOSKEHO WYNSSOWATY NEPRESTAWAM

30. јула 2017. године у добром здрављу и процвату стваралачких сила прославио је 80. рођендан значајни лингвиста, оснивач словачке фразеолошке школе проф. др Јозеф Млацек, који на словачком универзитетском и академском простору ради више од пола века. За преко 50 година педагошког рада одгајио је стотине словакиста, дипломиране тумаче, преводиоце, журналисте и више докторанада. Паралелно са почетком васпитно-образовног рада своју активност раширио је и на научно-истраживачку област. У том периоду његова сфера интересовања била је окренута ка питањима културе језичког изражавања, потом ка синтаксичкој и стилистичкој проблематици.
Све три поменуте области остале су трајно у центру његовог истраживачког интересовања и након – за словачку фразеологију „преломне” 1968. године, у којој је објавио прва три рада фразеолошке тематике: Syntax frazeologických jednotiek, K využitiu frazeológie v súčasnej slovenskej poézii и Frazeológia v škole. У следећем периоду се у радовима професора Млацека синтаксичке и стилистичке теме почињу проширивати фразеолошком проблематиком, на пример, у објављеној докторској дисертацији Zo syntaxe frazeologických jednotiek (1972) и у многим студијама, пре свега стилистички усмереним, на пример, O štylistickej klasifikácii frazeologizmov (1979); Frazeológia a publicistický štýl (1982); K štylistike paremiologického textu (1984); Štylistická charakteristika frazém a jej zmeny pri aktualizovaní frazeológie (1987); Štylistické paradoxy frazeológie (1987/1988) и друге.
Године 1971. излази прво, а године 1984. проширено издање универзитетског уџбеника Slovenská frazeológia, који је у тренутку објављивања имао пионирски, иноваторски значај, а као наставни текст тематски усмерен искључиво на фразеологију остаје на словачком универзитетском простору непревазиђен до данас. Приликом конципирања овог уџбеника и систематичним истраживањем словачке и инојезичне фразеолошке и паремиолошке проблематике професор Млацек је наишао на низ неосветљених питања, чија решења је поступно представљао у десетинама студија и научних чланака. Радило се о основним питањима теорије фразеологије, као на пример, одређивање њених граница, карактеристика, класификационих критеријума и детаљно обрађивање фразеолошке терминологије. Први чланак поменутих области под називом Frazeologická jednotka a jej hranice објавио је у зборнику предавања са Х Летње школе словачког језика и културе Studia Academica Slovaca још 1974. године.
Уследили су даљи радови од суштинског значаја, захваљујући којима се веома јасно почињу оцртавати не само контуре његовог схватања фразеолошке проблематике, већ се и посредством њих и под његовим вођством формира група лингвиста, која ће касније створити срж словачке фразеолошке школе (E. Krošláková, K. Habovštiaková, F. Miko, E. Smiešková, J. Skladaná, P. Ďurčo, M. Jankovičová и други). У контакту са њима убрзо се показао и научно-организациони таленат професора Млацека.
Водио је радни тим, који је године 1992. објавио дело Bibliografia slovenskej idiomatiky, frazeológie a paremiológie. Исте године почиње да ради као управник Летње школе словачког језика и културе Studia Academica Slovaca, и на тој функцији остаје тринаест година, због чега је одликован 2004. године Великом медаљом Светога Горазда од стране Министарства просвете Републике Словачке.
Убрзо Словачка фразеолошка комисија, која је настала 1991. године при Словачком комитету слависта, суочила се са изазовом обрађивања фразеолошке терминологије. Професор Млацек као председник те комисије координисао је рад ауторског колектива, који је године 1995. у речничкој форми објавио дело Frazeologická terminológia. То је био преломни чин, јер је публикација у тренутку свог настанка представљала терминолошки компендијум таквог лингвистичког сегмента који се седамдесетих година прошлога века једнозначно није сматрао за самосталну лингвистичку дисциплину. Дело је одражавало реалне резултате словачких фразеолошких истраживања, а истовремено је рефлектовало и постигнућа других фразеолошких школа. Поједине дефиниције појмова не ослањају се само на једну концепцију, одн. теорију, а спорни појмови се ту уводе са својим алтернативним, детаљним објашњењима, при чему је уложен напор уочити њихово постојање и функционисање, како у словачкој, тако и у иностраној, нарочито славистичкој литератури. Када не би било четврт века рада професора Млацека, његовог систематичног тражења одговора на сва релевантна питања фразеологије и пре свега темељне обраде појединих области њене теорије, коначна форма публикације не би имала толико широк панорамски и плуралистички карактер.
Природни резултат научно усмереног интересовања Јозефа Млацека за фразеолошку проблематику представља монографија Tvary a tváre frazém v slovenčine (2001, 2007), у којој анализира фразеолошке јединице са синтагматском и реченичном структуром, минималне фраземе, субфраземе, једнолексемне фраземе и фразеологизоване конструкције, односно фразеосхеме. Књига представља најкомплетнију слику обличке разноликости јединица фразеолошког фонда словачког језика. Аутор је успешно разграничио односе између конструкцијских типова, између појединих реализацијских форми, као и између конструкцијских и реализацијских облика фразема. Промишљени концепт интерпретације доказује се добро одабраним примерима, и то увек у већем броју, како би се помоћу њих указало на разноликост могућих реализација фраземе у тексту. Књигу професора Млацека чине изузетном поједини аксиоми и теореме које произилазе из веома доброг познавања фразеолошког фонда словачког језика, а нарочито и то што их не презентује императивно, већ на основу оправданих и уверљивих аргумената.
Не само за ову монографију, већ и за све текстове професора Млацека важи да су истраживачки приносни и разумљиви читаоцима. Њихова читљивост, наравно, не подразумева једноставност формулација. Сасвим супротно, за Млацека су типичне разгранате реченице са више зависно-сложених реченица, дигресија и парантеза, које читалац напето прати, јер га аутор чудесно увлачи у заплет – додатно – некада му нуди алтернативна решења, други пут га директно подстиче да покуша да неки тврди истраживачки орах разбије сам и напредује по назначеној линији.
Професор Јозеф Млацек деловао је и дела као председник или члан дипломских, докторандских, хабилитацијских и инаугурацијских комисија за избор у звање за уже научне области Словачки језик, Транслатологија и Журналистика. Био је члан научних савета више факултета и универзитета.
У периоду 1981–1987. био је научни секретар, а у периоду 1992–1995. потпредседник Словачког лингвистичког друштва при Словачкој академији наука у Братислави. Члан је уређивачких одбора часописа Slovenská reč и Kultúra slova и члан Међународне комисије за истраживање фразеологије словенских језика, уједно и председник паралелне Словачке фразеолошке комисије.
Уважени господине професоре, као човеку чврстог карактера, чврсте воље и чврсте вере до следеће деценије Вам у име свих Ваших колега и ђака желим чврст корак и чврсто здравље, јер ако Ви будете чврсти као стена, ми млађи нећемо изгубити чврсто тло под ногама. Овим искреним жељама у наслову припајам и једну од најстаријих честитки на територији Словачке, записану 1608. године, која би у преводу на српски гласила: „Здравље и срећу, уз то Божји благослов, желим без престанка!”

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa