Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Članci, Broj: 31

УДК 371.671:811.163.41
811.163.41
Прегледни рад
Примљен: 30.10.2018.
Прихваћен: 15.12.2018.

Кристина Ђорђевић
(Филозофски факултет Универзитета Коменски, Братислава, Словачка)*

УЏБЕНИЦИ И ПРИРУЧНИЦИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА КАО СТРАНОГ

У раду је дат преглед уџбеника и приручника српског језика као страног коришћених на лекторату српског језика у Братислави, са циљем да се будућим лекторима српског језика, као и свима заинтересованим за предмет, олакша одабир одговарајућег наставног материјала. Пажња ће бити посвећена и речницима и граматикама српског језика за странце.
Кључне речи: српски језик као страни, уџбеници, приручници, речници и граматике српског језика за странце, лекторат српског језика у Братислави.

1. Увод.

Предмет рада чини кратак преглед уџбеника и приручника српског језика за странце који су коришћени у току рада на лекторату српског језика Филозофског факултета Универзитета Коменски у Братислави,у периоду 2014–2018. Главни циљ рада јесте помоћи будућим лекторима српског језика, као и онима који желе да уче српски језик као страни, да одаберу уџбенике и приручнике у складу са својим потребама, као и потребама својих студената. У првом делу рада представљамо уџбенике коришћене на почетном, средњем и вишем нивоу, док у другом делу приказујемо приручнике, речнике и граматике српског језика за странце. На крају рада наводимо библиографски преглед уџбеника и приручника српског језика за странце приказаних у раду, али и неколицину са којима смо били у контакту, а које због ограничене дужине рада нисмо коментарисали.

2. Уџбеници – основни ниво.

Уџбеник Центра за српски језик као страни Универзитета у Новом Саду Научимо српски 1 (2006) обухвата почетни ниво усвајања језика, праћен је радном свеском и аудио записима. Лекције су структурно добро организоване, садрже кратке текстове или дијалоге, граматичка и лексичка вежбања, а након сваке четврте лекције следи тест. Обрађене су следеће граматичке јединице: глаголски облици: презент, перфекат, футур, императив и потенцијал, глаголски вид, падежи, компарација придева, предлози: иза, испред, између, испод, изнад, поред, око и др., бројеви: основни, редни, заменице: личне, присвојне, показне. У оквиру десет лекција представљене су лексичке целине: 1. лекција: Upoznavanje, Predstavljanje, 2. лекција: Predstavljanje, Zanimanja, Nazivi zemalja, 3. лекција: Hrana i piće, Voće i povrće, Brojevi, Boje, 4. лекција: Brojevi, Koliko je sati?, TV program, 5. лекција: Porodica, Delovi tela, Obuća i odeća, 6. лекција: Stanovanje, Nameštaj, 7. лекција: Putovanja, 8. лекција: Putovanja, 9. лекција: Kućni ljubimci, Lekar, Recepti, Institucije, Snalaženje u gradu, Intervju, 10. лекција: Saveti, Mali oglasi.
Центар за српски језик и културу Азбукум из Новога Сада доноси један савремен и функционалан приступ учењу језика. Уџбеник Учимо српски 1 (2013) покрива градиво нижег нивоа учења српског језика. Чини га дванаест лекција модернијег садржаја и структуре: текст, прегледне вежбе, конверзацијска вежбања, игре, низ текстова и песама карактеристичних за српску културу, језик и историју, велики број илустрација и аудио записа. Наслови лексичких целина јесу: Dobar dan, Moja zemlja, Razumeš li?, Moja porodica, Moj svet, Šta radiš?, Srećan put!, Stil života, Upomoć!, Kako je kod vas?, Odelo (ne) čini čoveka, Hotel s pet zvezdica. Обрађене граматичке јединице јесу: глаголски облици: презент, перфекат и потенцијал, глаголски вид, падежи, компарација придева, предлози: у, на, од, без, код, пре и др., бројеви: основни, редни, заменице: личне, присвојне, одређене и неодређене и др. На крају књиге налазе се тестови и вежбанка.
Уџбеник Реч по реч (2011) објавио је Институт за стране језике у Београду, а намењен је потпуним почетницима. Садржи двадесет и четири лекције, а за обраду сваке предвиђено је шест часова. Уз Реч по реч доступна је радна свеска и приручник за наставнике, као и аудио материјал који прати уџбеник. У оквиру сваке лекције обрађују се три тематске целине: 1. лекција: Aerodrom Nikola Tesla, Prvi dan u Institutu, Ko je ovo?… Šta je ovo?, 2. лекција: U hotelu, U gradu, Porodica Popović, 3. лекција: Koliko je sati?, Nova drugarica, Dobro veče! Tačno je 22 sata, 4. лекција: Subota, Dolaze gosti, Raspored časova, 5. лекција: Koncert, Posle koncerta, Imam jednu malu želju, 6. лекција: Idemo u Smederevo, Roditelji Nikole Popovića, Volite li da putujete? (kako / s kim), 7. лекција: Pauza, Jedno prijatno veče, Marko je stigao iz Italije, 8. лекција: Kod Silvije i Marka, Šta se desilo Milošu?, Kome pišeš?, 9. лекција: Novi stan, Kako izgleda?, Kakvi su… Šta vole?, 10. лекција: Razgovor o odmoru, U turističkoj agenciji, Da li znate?, 11. лекција: Položaj Beograda, Trg republike, Kalendari, 12. лекција: Pismo, Odgovor Milici, Vremenska prognoza, 13. лекција: Kupovina, Šta obući za rođendan, Gde volite da kupujete?, 14. лекција: Pijaca, Samoposluga, Prebranac, 15. лекција: Kod lekara, Bio sam u bolnici, U apoteci, 16. лекција: Sport, Beogradski maraton, Olimpijske igre, 17. лекција: Saobraćajna gužva, Šta biste radili na pustom ostrvu, Igre na sreću, 18. лекција: Obrazovanje, Ispiti, Upis na fakultet, 19. лекција: Četiri godišnja doba, Nova lekcija iz geografije, Zlatibor, 20. лекција: Provedite leto s nama, Putovanje u Kotor, Na aerodromu, 21. лекција: Kućni ljubimci, Beogradski zoološki vrt, Mačak Miško se vratio kući, 22. лекција: Kalemegdan, Šetnja po Kalemegdanu, Beograd u 15. veku, 23. лекција: Vuk Karadžić, Nikola Tesla, Muzeji, 24. лекција: Praznici, Odlazak na slavu, Slava. Обрађене граматичке јединице јесу: глаголи: требати, морати, имати, моћи, хтети, носити, пробати, свиђати се, болети, бавити се, глаголски облици: презент, перфекат, футур и потенцијал, имперфективни и перфективни глаголи, падежи: номинатив, генитив, датив, акузатив, инструментал, локатив, предлози: у, на, пре, после, од, до, из, ка, према, код, са, изнад, испод, испред, иза, поред, између, преко, за, придеви и компарација придева, основни и редни бројеви, римски бројеви, именица деца, заменице, глаголски прилог садашњи, пасивна реченица.

3. Уџбеници – средњи ниво.

На наведене уџбенике основног нивоа настављају се уџбеници средњег, чиме се постиже одређени континуитет у настави.
У оквиру Центра за српски језик као страни из Новога Сада објављен је уџбеник Научимо српски 2 (2007), праћен радном свеском и звучним записима. Састоји се од десет лекција: Moja porodica, Zanimanja ili profesije, Нико као ја, Moje obaveze, Куда…? Где…?, Gastronomija, У здравом телу здрав дух (Ух!), Ako… onda, Путовања, Praznici, običaji, verovanja, структурно подељених на читање, слушање, говорне вежбе, вокабулар, граматику и писање. Обрађене су следеће граматичке јединице: генитив, датив, акузатив, локатив, множина именица брат и дете, збирни бројеви, бројне именице, збирне именице, конгруенција именица с квантификаторима, заменице, придеви, релативна заменица који, -а, -е, плуралија тантум, релативна реченица, индиректни говор, реципрочни глаголи, временска реченица, прилози и прилошки изрази за време, узрочна реченица, условна реченица, компарација придева и прилога, рефлексивни и партиципски пасив, суфиксација, потенцијал, императив, глаголски вид, глаголске именице, глаголски прилози.
Центар за српски језик и културу Азбукум доноси уџбеник Учимо српски 2 (2011), који покрива градиво средњег нивоа, а праћен је аудио материјалом, вежбанком и тестовима. Обухвата свега шест лекција у којима су обрађене лексичке целине: Sto ljudi, sto ćudi, Брак-мрак, Dome, slatki dome, Страшно велики град, Sitnice koje život znače и Мали велики свет. На почетку сваке лекције представљена је по једна знаменита личност Србије: Слободан Јовановић, Милева Марић, Катарина Јовановић, Никола Тесла, Јован Јовановић Змај и Доситеј Обрадовић. Обрађене су следеће граматичке категорије: номинатив, генитив, датив, акузатив, множина именице дете, глаголске именице, просторно-предлошке конструкције, временско-падежне конструкције, деминутив, компарација придева и прилога, присвојни придеви, присвојне, показне и релативне заменице, прилози за место, бројеви, модални глаголи, презент, перфекат, футур I, потенцијал, императив, глаголски вид, условне реченице, временске реченице.
Институт за стране језике у Београду објавио је Више од речи (2012). Уџбеник се састоји из дванаест лекција: Porodica, Становање, Образовање и језик, Posao, Kupovina, Људи – карактери и осећања, Hrana, Саобраћај и путовања, Туризам и екологија, Javne službe, Глобални проблеми и медији и Култура. На крају се налазе четири ревизије, а цео уџбеник праћен је аудио материјалом. Од граматичких целина обрађене су: генитив, датив, акузатив, инструментал, локатив, множина именица брат, дете, господин, слагање бројева и именица, слагање прилога и глагола, слагање бројева и глагола, заменице и њихов ред речи у реченици, релативна заменица који, бројеви, глаголски вид, глаголски прилог садашњи, пасив, перфекат, футур II, узрочне реченице, временске реченице, зависно-упитне реченице, кондиционалне реченице, бесубјекатске реченице, директан / индиректан говор, двострука негација, везници ни, и, а.

4. Уџбеници – виши ниво.

Азбукумов уџбеник Супер српски (2011) састоји се од осам лекција праћених звучним записима: пет писаних ћирилицом, три латиницом. Теме су из свакодневног живота: Priča bez reči, Као код куће, Симболи око нас, Стварни свет, Imati i nemati, Hleb naš nasušni, Од немила до недрага и (Не)обични људи, а свака лекција поткрепљена је одломцима из српске књижевности: Милан Ракић Искрена песма, Зоран Живковић Виртуелна библиотека, Душан Радовић Закон о браку, Пепељуга – српска бајка, Марко Видојковић Све црвенкапе су исте, Драгослав Михаиловић Кад су цветале тикве, Јован Цвијић О динарском типу људи, Давид Албахари Недеља, Гордана Ћирјанић Оно што одувек желиш и др., што, уз обраду синонима, антонима, фразеологизама и употребу жаргона, чини уџбеник интересантним студентима. Од посебног значаја је део уџбеника под називом Стилистика у којем се налазе следеће јединице: Математика: рачунарске операције и изрази, Писање формалног писма, Англицизми у српском језику, Писање биографије, Причамо причу.
Business Serbian (2014) Александра Уркома можда је једини уџбеник који тематски покрива најважније области из пословног живота. Намењен је студентима средњег или вишег нивоа, праћен речником на енглеском језику и подразумевано – аудио материјалом. Састоји се из петнаест лекција различитих садржаја насловљених на енглеском језику усмерених углавном на сферу лексике: Arrival, At the workplace, Family and work, Business premises, Interview for a job, Finances, Attorney’s services, Bookkeeping, Product and production, Market research and marketing, Business trip, Transport and customs, Laws and institutions, Business ambience, Departure. Свака лекција идентичне је структуре: почиње текстом у форми дневника, затим следи деветнаест задатака од којих је први читање и разумевање текста, остали се односе на слушање, допуњавање, замену појединих речи, одабир тачног одговора, превод текста, играње улога и по три домаћа задатка у виду писања есеја у свакој лекцији.
За говорнике виших нивоа у припреми је уџбеник Научимо српски 3 Центра за српски језик као страни из Новога Сада.

5. Приручници, граматике и речници.

Приручник Павла Ћосића, намењен лекторима и студентима српског језика, Српски за странце (тестови, вежбања, игре) (2004) садржи примере тестова, вежбања и игара прилагодљивих различитим нивоима знања језика. У књизи се налазе концепције квизова, познате игре за децу, вежбе, тестови и игре преузете из разних уџбеника. Приручник је подељен на три дела Тестови и вежбања, Вежбања и игре и Литература. У трећем одељку дат је преглед литературе коју аутор препоручује за рад у настави српског језика као страног у неколико сегмената: Уџбеници, језички приручници и сл., Белетристика, романи, збирке прича, драме, популарна литература, Новине, часописи, периодика и Интернет.
Тестове за полагање српског као страног (2009) објављене у коауторству Весне Крајишник и Небојше Маринковића препоручили бисмо као обавезну литературу. Збирка тестова проверава знање српског језика као страног на шест нивоа (А1–Ц2), а тестови могу послужити као добар модел структуре писаног теста.
Јелица Јокановић-Михајлов и Весна Ломпар објавиле су уџбеник српског језика за странце Говоримо српски (2001), настао као резултат вишегодишње потребе да се на септембарском међународном Скупу слависта у настави користи уџбеник прилагођен полазницима Скупа, којима су намењене и Лекторске вежбе (2010), приручници Српски са лакоћом (2017) и Српска читанка (2018), као и публикација Путевима српског језика, књижевности и културе 1 и 2 (2015). На Путеве српског језика, књижевности и културе 1 и 2 настављају се: Предавања 5. Семинар српског језика, књижевности и културе (2016), Предавања 6. Семинар српског језика, књижевности и културе (2017) и Предавања 7. Семинар српског језика, књижевности и културе (2018).
Филолошки факултет и Центар за српски језик као страни у Београду издали су тематске зборнике радова Српски као страни језик у теорији и пракси I–III (2007, 2011, 2016), који обједињују реферате изложене на Међународном научном скупу Српски као страни језик у теорији и пракси, посвећеном изучавању и учењу српског као страног језика. Радови које ови зборници доносе баве се методиком наставе, граматичким и лингвокултуролошким аспектима наставе српског језика као страног, применом нових технологија у настави, анализом грешака, контрастивним приступом при проучавању језика, а посебан тематски део посвећен је положају и изучавању српског језика у иностранству.
Весна Крајишник, ауторка приручника за српски језик као страни Научимо падеже (1998), објавила је књигу Лексички приступ српском као страном језику (2016), која представља измењен и допуњен текст њене докторске дисертације Лексички минимум српског као страног, одбрањене 2005. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Будући да је српски језик један од ретких европских језика који није стандардизован у погледу постизања језичке норме неопходне за успостављање језичких нивоа прописаних од стране Савета Европе, В. Крајишник се одлучила за лексички приступ као први корак ка позиционирању језика. Ауторка објашњава да је лексици дала примат у односу на друге језичке нивое „јер је лексика основно средство за успостављање комуникације и језичко исказивање, за разлику од свих других нивоа који утичу на правилност или стил језичког израза.“ (Крајишник 2016: 9). Књига избором лексике задовољава функционалност језика и успоставља синтезу синтетичког и аналитичког приступа.
У издању Центра за српски језик и културу Азбукум објављена је Gramatika srpskog jezika za strance sa vežbanjima i rešenjima. Priručnik za samostalno usvajanje gramatike – početni i srednji nivo (2010), намењена студентима почетног и средњег нивоа знања српског језика. У јуну 2016. године Центар је организовао семинар, где је најављен рад на граматици за виши ниво. Осим поменуте, у употреби су Gramatika srpskog jezika za strance (2005) Ивана Клајна и Gramatika srpskog jezika za strance (2009) Павице Мразовић.
У оквиру Центра за српски језик као страни из Новога Сада објављени су: Научимо српски 1 и 2 – Речник глагола (2011) Биљане Бабић, који прати поменуте комплете уџбеника и Минималне лексичке и граматичке структуре у српском као страном језику (2008) Јасмине Дражић, где ауторка у првом делу књиге даје теоријске поставке за израду минималног једнојезичног речника српског језика за ниво Б1, а у другом делу пописује лексеме, тематски их организује и дефинише.
Приликом превођења препорука је користити једнојезичне речнике, међутим, понекад је неопходно употребити двојезични речник, нарочито на почетним нивоима, те студентима препоручујемо да то буде речник српског и матерњег језика студента и обрнуто (у нашем примеру то је српско-словачки/словачко-српски), уколико постоји. За словачко говорно подручје избор није велик. Осим речника Емила Хорака Srbochorvátsko-slovenský a slovensko-srbochorvátsky slоvník (1991) и Lingea речника, доступног на интернету, постоје још и две публикације Жалмире Спасић Frazeološki rečnik srpskohrvatskog jezika (1984) и Frazeološki rečnik. Slovačko-srpskohrvatski (1989), које могу бити од користи.
Потенцијал интернета неисцрпан је извор материјала који треба ваљано искористити. За почетни ниво учења језика издвојили бисмо:
• сајт www.srpskibre.com, који садржи вежбања, текстове, слике и намењен је почетном нивоу учења српског језика као страног,
• одељак Serbian ‘Survival’ Phrases на сајту StudySerbianSite, који садржи лексику довољну за основну комуникацију,
• апликацију Eurotalk у издању Дерете (Talk now! Serbian, Instant Serbian и Ultimate Serbian) погодну за учење српског језика на рачунару или таблету, од почетног до средњег нивоа.

6. Закључак.

У оквиру лектората српског језика у Братислави најчешће су коришћене лекције из уџбеника Учимо српски 1 због савременијег приступа настави и модернијег дизајна, уз комбинацију појединих делова уџбеника Научимо српски 1 (најчешће делова који обрађују граматичке јединице). Као једну од замерки помињаних публикација видимо поткрадање грешака већег или мањег обима (нпр. појављивање правописних и словних грешака, погрешна гласовна алтернација при обради вокатива, дуплирање страна, употреба погрешног падежног облика заменица, погрешка у табели : ти се радио ум. ти си радио, при обради суфикса -тека употребљен неадекватан пример даротека), од којих су неке исправљене у реиздањима. Морамо похвалити модеран, комуникативан и културолошки приступ Азбукумових издања из Новог Сада, као и добру обраду граматичких јединица уџбеника Центра за српски језик као страни Универзитета у Новом Саду.
На лекторату српског језика у Братислави часове похађају студенти чији је матерњи језик генетски близак српском. С тим у вези, ако узмемо у обзир да словачки студенти брже усвајају одређене језичке карактеристике и лексику, поменути уџбеници не пружају свој максимум. Неке од језичких појава, посебно на основном нивоу учења, студентима су у одређеној мери познате (нпр. грађење презента и перфекта, систем заменица, компарација придева, употреба предлога и др.). С друге стране, потешкоће им представљају разлике између словачког и српског језика, те грешке које настају неретко представљају последицу ослањања неизворног говорника на матерњи језик и културу и чине неопходне етапе у учењу страног језика. Искористићемо прилику да напоменемо да је у изради уџбеник српског језика намењен словачким матерњим говорницима, који настаје на основу четворогодишњег искуства лектора праћењем учесталих грешака студената.
На интернету је уочљив недостатак сајтова за учење српског језика, наставних материјала за виши ниво, већег броја бесплатних апликација, блогова, свега што би младим људима модерног доба приближило српски језик и културу. Центри за српски језик као страни омогућавају учење језика на даљину, неки још од 1999. године. Бројној библиографији коју наводимо недостају уџбеници и приручници за виши ниво, збирке текстова (новинских, књижевних и стручних), различите врсте речника, збирке загонетки, вицева, карикатура, афоризама и анегдота. На крају бисмо се сложили са мишљењем Ђ. Оташевића (2014: 26) да је „малим језицима, а српски је такав, државна помоћ неопходна, јер је број заинтересованих за учење српског језика као страног мали па је објављивање специфичних приручника, које би користио само један део заинтересованих, за издаваче неисплатив.“

БИБЛИОГРАФСКИ СПИСАК УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА И РЕЧНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА КАО СТРАНОГ

Ајџановић и др. 2006: Milan Ajdžanović, Milivoj Alanović, Isidora Bjelaković, Jasmina Dražić, Jelena Vojnović, Dušanka Zvekić-Dušanović. Научимо српски. Let’s learn Serbian 1. Radna sveska. Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.
Алановић и др. 2006: Milivoj Alanović, Isidora Bjelaković, Nataša Bugarski, Jasmina Dražić, Marina Kurešević, Jelena Vojnović. Научимо српски. Let’s learn Serbian 2. Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.
Алановић и др. 2006: Milivoj Alanović, Isidora Bjelaković, Nataša Bugarski, Jasmina Dražić, Marina Kurešević, Jelena Vojnović. Научимо српски. Let’s learn Serbian 2. Radna sveska.Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.
Александар и Елијас-Бурсаћ 2010: Ronelle Alexander, Ellen Elias-Bursać, Bosnian, Croatian, Serbian, a Textbook With Exercises and Basic Grammar. The University of Wisconsin Press, Madison, Wisconsin.
Бабић 2001: Slavna Babić, Serbian/Croatian for foreigners, book one. Задужбина Илије М. Коларца, Београд.
Бабић 2011: Биљана Бабић, Речник глагола : научимо српски 1 и 2 
: Морфолошко-синтаксички минимални речник глагола српског језика као страног. Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику, Центар за српски језик као страни, Нови Сад.
Бјелаковић и Војновић 2006: Isidora Bjelaković, Jelena Vojnović, Научимо српски. Let’s learn Serbian 1. Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.
Браун и Алт 2004: Wayles Brown, Theresa Alt, A Handbook of Bosnian, Serbian, and Croatian. Slavic and East European Language Research Center (SEELRC), Duke University.
Врабљова и др. 2017: Júlia Vrábľová, Michaela Mošaťová, Zuzana Hargšová, и Zuzana Šmatiáková. Прва помоћ на словачком/ Prvá pomoc po slovensky. Studia Academica Slovaca, Bratislava.
Даниловић 2011: Mirjana Danilović, Step by step 1/ Корак по корак 1. Kornet, Beograd.
Дешић 2007: Милорад Дешић, (ур.), Српски као страни језик у теорији и пракси. Филолошки факултет, Центар за српски као страни језик, Београд.
Дражић 2008: Јасмина Дражић, Минималне лексичке и граматичке структуре у српском као страном језику. Филозофски факултет, Нови Сад.
Здравковићи др. 2012: Smilja Zdravković, Ljubica Živanić, Branimir Putnik. Više od reči – srpski jezik: srednji tečaj za strance. Institut za strane jezike, Beograd.
Иванова 2003: И. Е. Иванова, Сербский язык для начинающих: Учебник и разговорник. Айрис-пресс, Москва.
Јокановић-Михајлов 2010: Јелица Јокановић-Михајлов (ур.), Лекторске вежбе. Приручник за српски језик као страни. Међународни славистички центар, Београд.
Јокановић-Михајлов и Ломпар 2015: Јелица Јокановић-Михајлов, Весна Ломпар, Говоримо српски, уџбеник српског језика за странце. Међународни славистички центар, Београд.
Јухас-Георгиевска и др. 2015: Љиљана Јухас-Георгиевска, Бошко Сувајџић, Тихомир Брајовић, Предраг Петровић (ур.): Путевима српског језика, књижевности и културе 2: скуп слависта: предавања. Филолошки факултет, Међународни славистички центар, Београд.
Клајн 2005: Ivan Klajn, Gramatika srpskog jezika za strance. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
Крајишник, Маринковић 2009: Веснa Крајишник и Небојшa Маринковић, Тестови за полагање српског као страног. Филолошки факултет, Београд.
Крајишник 1998: Весна Крајишник, Научимо падеже. Приручник за српски језик као страни. Фото Футура, Београд.
Крајишник 2016: Весна Крајишник, Лексички приступ српском као страном. Филолошки факултет, Београд.
Крајишник 2011: Весна Крајишник (ур.), Српски као страни језик у теорији и пракси II. Филолошки факултет, Центар за српски као страни језик, Београд.
Крајишник 2016: Весна Крајишник (ур.), Српски као страни језик у теорији и пракси III. Филолошки факултет, Центар за српски као страни језик, Београд.
Курешевић, Белегишанин-Закић 2010: Marina Kurešević, Dragana Belegišanin
-Zakić. Gramatika srpskog jezika za strance sa vežbanjima i rešenjima. Priručnik za samostalno usvajanje gramatike – početni i srednji nivo/ Serbian Language Grammar for Foreigners with Exercises and Key. A self study book for beginner and intermediate level students. Azbukum, centar za srpski jezik i kulturu, Novi Sad.
Милићевић Добромиров, Новковић Аџаип 2013: Наташа Милићевић Добромиров, Биљана Новковић Аџаип, Учимо српски 1. Српски језик за странце: почетни ниво. Азбукум, центар за српски језик и културу, Нови Сад.
Милићевић-Добромиров, Новковић 2011: Наташа Милићевић-Добромиров, Биљана Новковић, Супер српски. Српски језик за странце: високи ниво. Азбукум, центар за српски језик и културу, Нови Сад.
Милићевић Добромиров, Ћук, Радуловић 2011: Наташа Милићевић Добромиров, Љиљана Ћук, Наташа Радуловић, Учимо српски 2. Српски језик за странце: средњи ниво. Азбукум, центар за српски језик и културу, Нови Сад.
Мразовић 2009: Pavica Mrazović, Gramatika srpskog jezika za strance. Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, Novi Sad.
Мркаљ 2018: Зона Мркаљ, Српска читанка. Међународни славистички центар, Филолошки факултет, Београд.
Мршевић-Радовић и Сувајџић 2016: Драгана Мршевић-Радовић и Бошко Сувајџић (ур.), Предавања 5. Семинар српског језика, књижевности и културе. Међународни славистички центар, Београд.
Мршевић-Радовић и Сувајџић 2017: Драгана Мршевић-Радовић и Бошко Сувајџић (ур.), Предавања 6. Семинар српског језика, књижевности и културе. Међународни славистички центар, Београд.
Мршевић-Радовић и Сувајџић 2018: Драгана Мршевић-Радовић и Бошко Сувајџић (ур.), Предавања 7. Семинар српског језика, књижевности и културе. Међународни славистички центар, Београд.
Селимовић-Момћиловић и Живанић 2011: Maša Selimović-Momčilović, Ljubica Živanić, Reč po reč – srpski jezik: početni tečaj za strance. Serbian elementary course for foreigners. Institut za strane jezike, Beograd.
Селимовић-Момчиловић и Живанић 2013: Maša Selimović-Momčilović, Ljubica Živanić, Srpski jezik: početni tečaj za strance. Radna sveska. Serbian: elementary course for foreigners. Workbook. Institut za strane jezike, Beograd.
Селимовић-Момчиловић и Живанић 2005: Maša Selimović-Momčilović, Ljubica Živanić, Priručnik za nastavnike : uz udžbenik Srpski jezik : početni tečaj za strance. Institut za strane jezike, Beograd.
Спасић 1984: Žalmira Spasić, Frazeološki rečnik srpskohrvatskog jezika. Filozofski fakultet, Institut za južnoslovenske jezike, Novi Sad.
Спасић 1989: Žalmira Spasić, Frazeološki rečnik. Slovačko-srpskohrvatski. Filozofski fakultet, Institut za južnoslovenske jezike, Novi Sad.
Srbčina konverzáciaso slovnikom a gramatikou 2012: Lingea, Bratislava.
Станојевић 2001: Željko Stanojević, Serbian Language for Foreigners =Srpski jezik za strance. Divit, Beograd.
Станојчић и др. 2015: Живојин Станојчић, Драгана Мршевић-Радовић, Јелица Јокановић-Михајлов, Александар Милановић (ур.), Путевима српског језика, књижевности и културе 1: скуп слависта: предавања. Филолошки факултет, Међународни славистички центар, Београд.
Стојанов 2007: Хари Стојанов, Српски језик за напредне почетнике.
. 7. 10. 2018.
Ћорић 2004: Божо Ћорић, Српски за странце. Serbisch für Ausländer. Чигоја штампа, Београд.
Ћосић 2004: Pavle Ćosić, Srpski za strance (testovi, vežbanja, igre) – priručnik za lektore i studente srpskog jezika. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznanj.
Урком 2014: Aleksander Urkom, Business Serbian. Coursebook for language learners with audio material. URKOM Publisher.
Хорак1991: Emil Horák: Srbochorvátsko-slovenský a slovensko-srbochorvátsky slоvník. SPN, Bratislava.

ЕЛЕКТРОНСКИ ИЗВОРИ:

Апликација Eurotalk (Talk now! Serbian, Instant Serbianи Ultimate Serbian), Београд: Дерета.
Сајт српског језика за странце доступно на .
Serbian ‘Survival’ Phrases доступно на
.

ЛИТЕРАТУРА:

Ђорђевић 2017: Кристина Ђорђевић, Анализа грешака словачких матерњих говорника на почетном нивоу учења српског језика као страног. У: V. Štěpanek, J. Mitaček (ред.), Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII, Brno: Moravské zemské muzeum, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 691–698.
Крајишник 2016: Весна Крајишник, Лексички приступ српском као страном. Београд: Филолошки факултет.
Оташевић 2014: Ђорђе Оташевић, Приручници за наставу српског језика као страног. Лингвистичке актуелности 25, Београд: Институт за српски језик САНУ, 21–33.
РСЈ: Речник српског језика. Нови Сад: Матица српска, 2007.
РМС: Речник српскохрватскога књижевног језика. (Михаило Стевановић и др.), I–VI, Mатица српска (I–III и Матица Хрватска), Нови Сад (I–III и Загреб), 1967–1976.

Kristina Đorđević

TEXTBOOKS AND MANUALS FOR TEACHING SERBIAN AS
A FOREIGN LANGUAGE

Summary

In this paper author gives an overview of textbooks and manuals of Serbian as a foreign language used on lectorateof Serbian language in Bratislava. The main goal of the work is to help future lecturers to quickly and easily choose appropriate material for their lectures, but also to all learners of Serbian language as foreign whomight find it useful.
Key words: Serbian language as foreign, textbooks, manuals, dictionaries and grammar of the Serbian language for foreigners, lectorate of Serbian language in Bratislava.

* kristina.dordevic@uniba.sk
1 Почетни, средњи и виши ниво језика посматрамо према Заједничком европском референтном оквиру (Common European Framework of Referencefor Languages – CEFRL или CEFR или CEF).

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa