Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 1

Milan [ipka: PRI^E O RE^IMA. CPL - Prometej, Beograd -

Novi Sad
, 1998.
Estetika mikrotekstualnih formi izraz je na{eg doba kao {to su enciklopedizam i duhovitost sadr`aja odlike savremene literature.Pri~e o re~ima Milana [ipke lingvisti~ka je kwiga, duhovito iznena|ewe i plod pripovedne sa`etosti. Ve} u samom predgovoru “Abrakadabra” (nimalo slu~ajno odabran naziv) autor relativizuje na{e znawe o jeziku, blagonaklono kritikuje jednoobrazan pristup istra`ivawu re~i i indirektno isti~e koliko se u fokusu lingvisti~kih istra`ivawa marginalizuju na{e obi~ne, svakida{we re~i.Prva zanimqivost kwige Pri~e o re~ima le`i u ~iwenici da autor istra`uje re~i iz svakida{weg govora. Tako su u poglavqu kwige koje nosi naziv “Da{to mi ti da{to” sme{tene pri~e o re~ima iz {kolske torbe (kreda, atlas, lewir), iz sveta sporta (maraton, derbi, disk), `ivotiwskog carstva (labud, orao, medved), urbane sredine (bioskop, restora, tramvaj), re~i sa raznih strana (idiot, hobi, kavaqer). Drugo poglavqe kwige “Kaleidoskop” ima pomalo metafori~ko zna~ewe ako se uzme da je jezik, vi|en o~ima autora, zapravo jedan kaleidoskop u kome se re~i me{aju, spajaju i razdvajaju kao raznobojna stakalca stvaraju}i razli~ite i uvek nove pri~e (”Saksofon na mansardi”, “Ro|eni u ga}icama”, “O glavatim i nogatim stvarima”).^ini se da se u ovoj kwizi autor bavi najpre fenomenima leksi~ke semantike i etimologije re~i. Me|utim, u pri~ama Milana [ipke re~i imaju svoj sociolo{ki i kulturolo{ki miqe. Dokumentarnom gra|om, mitskim sadr`ajem, narodnim obi~ajima i verovawima ispuwene su mnoge pri~e o re~ima (i qudima): “Eho”, “Ukr{teno srodstvo”, “Kako su razdeqene jabuke”, “Car”… Autor zapisuje ra|awe jedne re~i, wen put kroz vreme, susrete sa qudima, weno umno`avawe, me{awe oblika i sadr`aja i (eventualno) umirawe re~i na usnama posledweg kaziva~a. Kada pripoveda o re~ima, autor u ve}ini slu~ajeva ukazuje i na druge re~i istog porekla: metro (metropoliten), metropolis, metropola; od lat. glagola legere izvedene su re~i: lektira, lektor i lekcija; od lat. circulus nastale su: “cirkus”, “cirkl” ({estar), “cirkular” (kru`na testera ili pila), “cirkulacija” (kru`no kretawe, optok, kolawe i sl ).Pri~e o re~ima Milana [ipke nemaju metafori~kih ili simboli~kih slojeva niti epsku {irinu i razlivenost. Kroz diskretan ton pripovedawa ogleda se bogato jezi~ko iskustvo autora i wegov poeti~ki um koji zapisuje sudbinu re~i i povest o qudima, stvarima i pojavama od postawa do danas.Ivana Bojovi} 

5780 komentara »