Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 1

T. V. Civяn: DVI@ENIE I PUTЬ V BALKANSKOЙ MODELI MIRA. ISSLEDOVANIЯ PO STRUKTURE TEKSTA. Indrik, Moskva 1999, 374 str.Nova kwiga T. V. Civjan daqe {iri i razvija koncept balkanskog modela sveta. Polaze}i od starog lingvisti~kog koncepta jezi~kog saveza, jezi~ko prostranstvo ovim istra`ivawima dobija nove dimenzije i interpretacije. Kwiga pored uvoda (Balkanski model sveta: poku{aj pogleda spoqa i iznutra) sadr`i sedamnaest poglavqa: Balkansko prostranstvo; Prostranstvo sub specie kretawa u albanskoj bajci; Kretawe po stepenicama (oko Adonisa i Dionisa); Uspiwawe po stepenicama koje vode nadole (put na nebo u letonskoj dajni); Jezi~ki gest upravqen ka sebi (eti~ki dativ); Vreme - prostor - kretawe (zbijeno vreme); Kretawe u zbijenom vremenu; Put Odiseja - put po lavirintu; Put po vodi - reci - Dunavu; Iz balkanskog pastirskog teksta; Mitolo{ki dosije pastira i formirawe pastirskog teksta (na materijalu ruske bajke); Pam}ewe re~i; U po~etku be{e pastir; Pesma pastirice - albanska verzija balkanske pastorale; [ar-planina - junakiwa ju`noslovenske (makedonske) pastorale: Planirani susret sa onim svetom: klidon; Prodor onog sveta kroz oko-prozor; Po putawi tamo-nazad, i zavr{no poglavљe: Na kraju puta.Onako kako se predstavqa u balkanskom modelu sveta, kretawe je slo`eno, sa stalnim vra}awima i time je odredilo sadr`aj i kompoziciju ove kwige. Kretawe i put koji su univerzalni za svaki model sveta, u balkanskom kontekstu su osobiti, {to je diktirano specifi~no{}u balkanskog hronotopa. Toj mozai~nosti, monta`nosti, balkanskog modela sveta odgovara i ova kwiga svojim pretresawem balkanske tradicije. Autorka smatra da je logika koja ih objediwava, logika predmeta opisivawa, gde razno proizlazi iz istog, mnogo iz jedini~nog i obrnuto, a ekstenzivnost i intenzivnost se ni`u uzajamno se podr`avaju}i i opravdavaju}i.Biqana Sikimi}  

5814 komentara »